کاربرگ‌های مورد نیاز مقطع دکتری

شمارهعنوانپیوند
کاربرگ ۱۰۱ انتخاب استاد راهنما
کاربرگ ۱۰۲ انتخاب موضوع رساله
کاربرگ ۳۰۱ تقاضای ارزیابی جامع دکتری
کاربرگ ۳۰۲ صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری
کاربرگ 401 همکاری با گروه
کاربرگ 501 اعلام آمادگی دفاع از پیشنهاده دکتری
کاربرگ 502 درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع پیشنهاده دکتری
کاربرگ 503 صورت جلسه پیش دفاع پيشنهاده رساله دکتري
کاربرگ 504 دعوت-نامه اعضای داخلی کمیته داوران
کاربرگ 505 صورتجلسه پیشنهاده
کاربرگ 601 تاییدیه ارائه شفاهی گزارش پیشرفت رساله دکتری
کاربرگ 701 تقاضاي دفاع از رساله دکتری
کاربرگ 702 اعلام آمادگی دفاع از رساله
کاربرگ 703 نامه بررسی اولیه رساله دكتري
کاربرگ 704 دعوت نامه اعضای داخلی کمیته داوران
کاربرگ 705 اعلام لیست داوران خارجی به معاون آموزشی
کاربرگ 706 ارزشیابی رساله دکتری
کاربرگ 708 ساختار مستندات رساله
بایگانی بایگانی کاربرگ‌های پیشین