فرم های مورد نیاز مقطع کارشناسی ارشد

شمارهعنوانپیوند
فرم ۰ خلاصه اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم ۱ انتخاب استاد راهنما و موضوع سمینار
فرم ۲ آمادگی دفاع از سمینار کارشناسی ارشد
فرم ۳ پیشنهاده ارشد
فرم ۳ اعلام آمادگی دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد
فرم ۳ پرسشنامه طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
فرم ۴ اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
فرم ۴ اعلام آمادگی از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی
فرم ۵ تایید دریافت نسخه ای از پایان نامه
فرم ۶ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم ۶ (ارزشیابی پایان نامه ارشد (نسخه حسابداری
فرم ۷ صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم ۸ تعهد نامه
فرم ۱۲ فرم تاییدیه استاد راهنما مبنی بر تطابق دروس گذرونده شده با آئین نامه
فرم ۱۳ صورت جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد
فرم پرسشنامه طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
فرم مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص جزئیات نمره دهی به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم فرم اعلام سقف نمره سمینار کارشناسی ارشد
فرم تائید همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با گروه کامپیوتر
فرم چکیده فارسی مقاله
فرم چکیده انگلیسی مقاله