مصوبات مقطع کارشناسی ارشد

- در مورد جلسات پیشرفت دانشجویان ارشد مقرر شد ارائه شفاهی دانشجویان کارشناسی ارشد حذف گردید و یک گزارش کتبی به استاد راهنما در مهلت تعیین شده ارائه گردد و سپس به دبیر تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.(93/2/14)

- در هفته پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک ارائه پوستری از کار خود ارائه دهند و جوایزی برای نفرات برتر اختصاص یابد.(93/2/14)