خانم زهرا کرد

مسئول دفتر گروه کامپیوتر
۰۵۱-۳۸۸۰۶۰۵۹