تمدید مهلت تحویل مستندات سمینار کارشناسی ارشد

مهلت تحویل مستندات کتبی سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد تا تاریخ ۳۰ مهرماه تمدید شد.