جلسه آشنایی با اساتید راهنما ويژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵

روز سه شنبه تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۵ جلسه ای جهت راهنمایی دانشجویان کارشناسی در مورد موضوعات آموزشی، از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در مکان آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵ در این جلسه الزامی می باشد.