جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵

روز سه شنبه دوم آذرماه ۱۳۹۵ جلسه ای جهت راهنمایی دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵ گروه کامپیوتر در محل آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار گردید. در این جلسه در مورد موضوعات آموزشی و سایر اطلاعات مورد نیاز دانشجویان کارشناسی مطالبی ارائه شد. فایل حاوی مطالب ارائه شده در این جلسه از اینجا قابل دریافت است.