قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)

مهلت تحویل مستندات کتبی سمینار (گزارش سمینار) تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ تمدید شد. همچنین زمان ارائه شفاهی سمینار به هفته اول اسفند ۱۳۹۵ تغییر کرد.