قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

براساس بخشنامه شماره 5853/30 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکتری جهت ثبت نام از پرتال دانشجویی در سایت صندوق رفاه اقدام و جهت تحویل فرم و تکمیل مدارک از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه نمایند.