ساعت جوابگویی حضوری و تلفنی مديريت آموزشی دانشگاه

به استحضار می رساند مقرر شده است كه از اول شهريور ماه ۱۳۹۶ جوابگويی حضوری به دانشجويان و مراجعان محترم از ساعت ۹ الی ۱۴:۳۰ و جوابگويی تلفنی از ساعت ۷:۳۰ الی ۹ همه روزه انجام پذيرد.