انتخاب دانشجوي نمونه گروه كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد

از دانشجويان داوطلب خواهشمند است فرم ارزيابي را تكميل نموده و به همراه مستندات حداكثر تا تاريخ 1396/9/11 به دفتر گروه تحويل دهند.