جلسه توجیهی انتخاب تمرکز دانشجویان کارشناسی ورودی 94

جلسه توجیهی انتخاب تمرکز


دانشجویان مهندسی کامپیوتر ورودی 1394


شنبه 18 / 9 / 96


ساعت 11:30 تا 12:30 کلاس D-23