شرايط بورس تحصيلي بنياد دانشگاهي فردوسي به دانشجويان ورودي آزمون سراسري سال 1397

به استحضار ميرساند كه بنياد دانشگاهي فردوسي طبق سنوات سالهاي گذشته در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه‌ها، بورس‌هاي تحصيلي را به كليه دانشجويان برتر دانشگاه به شرح زير اختصاص داده است. 

 

1- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

2- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي غيرمهندسي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

3- داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

4-داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

5- داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

 

تذكرات:

 

1- اعطاي بورس‌هاي تحصيلي هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي نمايد.

2- براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين بورس‌ها به سايت بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني www.faf.um.ac.ir مراجعه فرمائيد.