قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا جهت حضور در دانشکده در بازه عید نوروز

حضور در ایام تعطیلات عید نوروز در دانشکده منوط به ثبت نام قبلی در دفتر گروه می باشد. لطفا جهت ثبت نام (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، محل حضور و شماره همراه خود را به گروه اعلام نمایید.)