اطلاعیه بورس دولت روسیه

اطلاعیه به پیوست قابل مشاهده است