برگزاری کنفرانس ICCKE2018 توسط گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد کنفرانس ICCKE 2018 را در آبان ماه برگزار می کند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت کنفرانس مراجعه نمایید:

iccke2018.um.ac.ir