اطلاعیه اسکان تابستانی

لطفا ضمیمه را مشاهده نمایید.