کسب رتبه سوم المپیاد علمی دانشجویی کشور

در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، سال ۱۳۹۹، آقای محمد دارا از گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی توانستند رتبه سوم را کسب نمایند.