لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. ریاضیات مهندسی ( دکتر سیدمجتبی روحانی)
 2. برنامه سازی پیشرفته ( دکتر صمد پایدار)
 3. مدارهای منطقی ( دکتر یاسر صداقت)
 4. مدارهای منطقی ( دکتر امیرحسین مهاجرزاده)
 5. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 6. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 7. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 8. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 9. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 10. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 11. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 12. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 13. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 14. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 15. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 16. آزمایشگاه کـامپیوتر ( دکتر )
 17. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( دکتر رضا منصفی)
 18. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر )
 19. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر )
 20. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر )
 21. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر )
 22. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر یاسر صداقت)
 23. آزمایشگاه ریزپردازنده ( دکتر یاسر صداقت)
 24. معماری کامپیوتر ( دکتر حمید نوری)
 25. طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ( دکتر )
 26. شبکه های کامپیوتری ( دکتر محمدحسین یغمائی مقدم)
 27. طراحی الگوریتمها ( دکتر مصطفی نوری بایگی)
 28. طراحی الگوریتمها ( دکتر فائزه انسان)
 29. نظریه زبانها و ماشینها ( دکتر عبدالرضا سوادی)
 30. زبان تخصصی ( دکتر رضا منصفی)
 31. زبان تخصصی ( دکتر سعید عربان)
 32. زبان تخصصی ( دکتر سعید عربان)
 33. ریاضیات گسسته ( دکتر عباس قائمی بافقی)
 34. طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالی ( دکتر مریم زمردی مقدم)
 35. طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالی ( دکتر حمید نوری)
 36. ریزپردازنده وزبان اسمبلی ( دکتر یاسر صداقت)
 37. ریزپردازنده وزبان اسمبلی ( دکتر )
 38. هوش مصنوعی وسیستم های خبره ( دکتر احد هراتی)
 39. هوش مصنوعی وسیستم های خبره ( دکتر )
 40. هوش مصنوعی وسیستم های خبره ( دکتر )
 41. مدارهای الکتریکی ( دکتر حمیدرضا پوررضا)
 42. سیستم های عامل ( دکتر سعید ابریشمی)
 43. انتقال داده ها ( دکتر امیرحسین مهاجرزاده)
 44. سیستم کنترل خطی ( دکتر )
 45. الکترونیک دیجیتال ( دکتر عابدین واحدیان مظلوم)
 46. پروژه نرم افزار ( دکتر )
 47. کارآموزی -1 ( دکتر )
 48. سیگنالها و سیستمها ( دکتر حمیدرضا پوررضا)
 49. سیگنالها و سیستمها ( دکتر هادی صدوقی یزدی)
 50. سیگنالها و سیستمها ( دکتر سیدمجتبی روحانی)
 51. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 52. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 53. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 54. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 55. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 56. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ( دکتر فرناد آهنگری)
 57. اصول طراحی کامپایلر ( دکتر هاله امین طوسی)
 58. آزمایشگاه سیستم عامل ( دکتر صادق صحت بخش)
 59. آزمایشگاه سیستم عامل ( دکتر صادق صحت بخش)
 60. آزمایشگاه سیستم عامل ( دکتر صادق صحت بخش)
 61. آزمایشگاه سیستم عامل ( دکتر صادق صحت بخش)
 62. آزمایشگاه پایگاه داده ها ( دکتر فرناد آهنگری)
 63. آزمایشگاه پایگاه داده ها ( دکتر فرناد آهنگری)
 64. آزمایشگاه پایگاه داده ها ( دکتر فرناد آهنگری)
 65. آزمایشگاه پایگاه داده ها ( دکتر فرناد آهنگری)
 66. آزمایشگاه پایگاه داده ها ( دکتر فرناد آهنگری)
 67. پروژه ( گرایش سخت افزار ) ( دکتر )
 68. مبانی بینایی کامپیوتر ( دکتر احسان فضل ارثی)
 69. مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی ( دکتر مصطفی نوری بایگی)
 70. مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی ( دکتر محسن اسدی)
 71. مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی ( دکتر سعید ابریشمی)
 72. طراحی سیستم های مجتمع پر تراکم ( دکتر )
 73. آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر ( دکتر حمید نوری)
 74. مبانی شبکه های بی سیم ( دکتر )
 75. طراحی شی گرا سیستم ها ( دکتر عباس رسول زادگان)
 76. مبانی داده کاوی ( دکتر بهشید بهکمال)
 77. مبانی رایانش امن ( دکتر هاله امین طوسی)
 78. مبانی هوش محاسباتی ( دکتر امیر حسین طاهری نیا)
 79. مهندسی اینترنت ( دکتر محسن اسدی)
 80. موضوعات پیشرفته در علوم کامپیوتر ( دکتر محسن اسدی)
 81. ساختمان داده ها ( دکتر هاله امین طوسی)
 82. ساختمان داده ها ( دکتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی)
 83. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 84. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 85. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 86. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 87. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 88. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 89. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 90. آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری ( دکتر علی حسین حسنی آسیابدره)
 91. مهندسی نرم افزار ( دکتر )
 92. تصویر پردازی رقمی ( دکتر امیر حسین طاهری نیا)
 93. آزمون نرم افزار ( دکتر )