لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. پایگاه داده پیشرفته ( دکتر محمود نقیب زاده)
 2. سمینار ( دکتر )
 3. پروژه -1 ( دکتر )
 4. پروژه -2 ( دکتر )
 5. شبکه های کامپیوتری پیشرفته ( دکتر سیدامین حسینی سنو)
 6. پردازش سیگنال های رقمی ( دکتر عابدین واحدیان مظلوم)
 7. پردازش موازی ( دکتر عبدالرضا سوادی)
 8. ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری ( دکتر محمدحسین یغمائی مقدم)
 9. شبکه های بیسیم و سیار ( دکتر سیدامین حسینی سنو)
 10. مدل های گرافی احتمالاتی ( دکتر احد هراتی)
 11. تصویر پردازی رقمی ( دکتر امیر حسین طاهری نیا)
 12. فرایندهای تصادفی ( دکتر امیر حسین طاهری نیا)
 13. ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری ( دکتر امیرحسین مهاجرزاده)
 14. سیستم های کامپیوتری امن ( دکتر هاله امین طوسی)
 15. سیستم های کامپیوتری امن ( دکتر هاله امین طوسی)
 16. طراحی الگوریتم پیشرفته ( دکتر سعید ابریشمی)