• کارشناسی ( جاری: 555)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 104)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 33)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 392)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 26)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 199)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 79)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 10)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 54)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 24)
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری ( جاری: 11)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 13)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 113)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 56)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 29)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 27)