• کارشناسی ( جاری: 539)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 160)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 78)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 271)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 30)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 269)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 108)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 3)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 46)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 85)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 14)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 7)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 98)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 43)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 37)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 17)