• کارشناسی ( جاری: 501)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 140)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 62)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 270)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 29)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 202)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 81)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 36)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 59)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 15)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 4)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 101)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 47)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 36)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 17)