• کارشناسی ( جاری: 414)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 171)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 80)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 133)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 30)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 210)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 99)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 3)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 47)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 59)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 83)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 34)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 38)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 10)