• کارشناسی ( جاری: 553)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 95)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 18)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 414)
  • کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 25)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 182)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 78)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 3)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 51)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 24)
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری ( جاری: 11)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 10)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 115)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 59)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 25)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 28)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 1)