• کارشناسی ( جاری: 564)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 107)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 35)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 396)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 26)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 228)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 89)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 14)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 65)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 23)
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری ( جاری: 13)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 14)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 121)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 60)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 33)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 27)