• کارشناسی ( جاری: 659)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 80)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 12)
  • علوم کامپیوتر ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 545)
  • کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 20)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 255)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 104)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 75)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 41)
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری ( جاری: 11)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 16)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 134)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 69)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 25)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 32)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (پژوهش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری (پژوهش محور) ( جاری: 1)