• کارشناسی ( جاری: 703)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 5)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 695)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 229)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 89)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 74)
  • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری ( جاری: 6)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 21)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 36)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 127)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 56)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 11)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری - پردیس دانشگاهی ( جاری: 6)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 26)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 3)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (پژوهش محور) ( جاری: 7)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری (پژوهش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 16)