• کارشناسی ( جاری: 500)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 138)
  • مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ( جاری: 61)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 274)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 27)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 184)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 73)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری ( جاری: 31)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 50)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 16)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 4)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 94)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 43)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 33)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 17)