دانشجویان درس سمینار مستندات خواسته شده در تکالیف درس را بایستی حداکثر تا ۱۵ مهرماه به همراه گزارش کتبی سمینار به تایید استاد راهنما رسانده، بر روی vu.um.ac.ir بارگذاری (Upload) کرده و به دبیر گرایش تحویل دهند. برای اطلاع از جزئیات مستندات خواسته شده به vu.um.ac.ir و برای آگاهی از نحوه محاسبه نمره نهایی درس سمینار به آیین نامه و شیوه نامه کارشناسی ارشد موجود در سایت گروه مراجعه نمایید.

تحصیلات تکمیلی گروه