آیین نامه جدید کارشناسی ارشد در قسمت آیین نامه ها قرار گرفته است.