به استحضار می رساند طبق مفاد بند یک مصوبات جلسه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۴، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه موافقت نمود دانشجویان دوره دکتری که براساس معدل دروس، در زمره ده درصد برتر هم ورودی های خود باشند و حداقل دارای یک مقاله باکیفیت (به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه) باشند بتوانند در نیم سال هفتم تحصیلی از رساله خود دفاع کنند. در مصوبه مزبور اعلام گردید که اجرای این مصوبه منوط به موافقت وزارت است. بانوجه به موافقت مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عطف با این مصوبه، اجرایی شدن مصوبه از تاریخ ابلاغ موافقت وزارت قابل اجرا می باشد.