قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در امتحان جامع 

(گرایش نرم افزار)

دانشجویان دکتری (گرایش نرم افزار) متقاضی شرکت در امتحان جامع که نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در درس "آمادگی برای امتحان جامع" ثبت نام کرده اند، جهت تکمیل فرآیند درخواست خود، باید ابتدا از سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / دفتر تحصیلات تکمیلی / فرم­ ها، فرم چهار (تقاضای ارزیابی جامع دکتری) و فرم پنج (صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری) را تهیه کرده، تکمیل نموده و حداکثر تا ساعت ۱۲ شنبه اول آبان ماه ۱۳۹۵ به آدرس ایمیل ارسال نمایند. در عنوان ایمیل باید ذکر شود: "ارزیابی جامع دکتری-نام دانشجو-شماره دانشجویی"

به درخواست­های دریافتی بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان امتحان کتبی ۲۳ آبان ماه و زمان امتحان شفاهی ۷ آذرماه می باشد.