باتوجه به تدوین درس آشنایی با مهندسی کامپیوتر به شرح زیر، این درس به عنوان جایگزین آزمایشگاه کامپیوتر ارائه می شود. هدف از این درس آشنایی مقدماتی دانشجویان با رشته، تغییر نگرش دانش آموزی به دانشجویی، تقویت روحیه کارگروهی، حفظ و تقویت انگیزه و علاقه به رشته تحصیلی به منظور افزایش روحیه تلاش و پشتکار است. 

  • آشنایی با زمینه های تخصصی مرتبط با رشته و دورنمای آموزشی، پژوهشی و صنعتی آن
  • معرفی مهارت های کلیدی مورد نیاز رشته (نظیر نرم افزارها، استانداردها و ابزارها)
  • آشنایی با اخلاق و فلسفه مهندسی
  • هدایت، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آشنایی با صنایع مرتبط، رموز موفقیت، فرصت ها و زمینه های اشتغال 
  • آشنایی با مجامع علمی، ملی و بین المللی مرتبط

 

همه دانشجویان مستقل از گروه ثبت نام شده بصورت گروهی در کلاس مشترک روزهای یکشنبه ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در آمفی تاتر دانشکده شرکت خواهند کرد. همچنین در یک زمانبندی بصورت گروههای ده نفره در یک جلسه آشنایی با کامپیوترهای شخصی شرکت می کنند.