قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۹۴

جدول زیر زمان ارائه های سمینارهای دانشجویان را برای روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ مشخص کرده است.

نام دانشجواستاد راهنمااستاد داورساعتمحل برگزاری
آقای رنجبر آقای دکتر نوری بایگی آقای دکتر نقیب زاده ۱۴:۰۰ کلاس
آقای باب الحکمی آقای دکتر نقیب زاده آقای دکتر نوری بایگی ۱۴:۲۰ کلاس
خانم محمدی آقای دکتر نقیب زاده آقای دکتر سوادی ۱۴:۴۰ کلاس
خانم شادی آقای دکتر ابریشمی آقای دکتر سوادی ۱۵:۰۰ کلاس
آقای شریعتی آقای دکتر نقیب زاده آقای دکتر ابریشمی ۱۵:۲۰ کلاس
آقای هوشمند آقای دکتر پایدار آقای دکتر عربان ۱۴:۰۰ دفتر گروه
آقای مخدوم آقای دکتر عربان آقای دکتر پایدار ۱۴:۲۰ دفتر گروه
آقای جوان آقای دکتر رسول زادگان آقای دکتر قائمی ۱۴:۴۰ دفتر گروه
خانم حبیبی آقای دکتر عربان آقای دکتر رسول زادگان ۱۵:۰۰ دفتر گروه
خانم خسروی آقای دکتر رسول زادگان آقای دکتر عربان ۱۵:۲۰ دفتر گروه

 

۱۶