قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۱۳۹۵

دانشجویانی که اساتید راهنمای آنها تعیین شده است در جدول زیر مشخص شده‌اند. دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در جدول زیر نیامده است باید مراحل انتخاب استاد راهنما (یعنی تکمیل فرم شماره یک) مجددا تکرار نمایند و فرم تکمیل شده را تا تاریخ شنبه ۲۹ آبان به دبیر گرایش تحویل دهند.

ردیفشماره دانشجوییاستاد راهنما
۱ 9513430086 دکتر کاهانی
۲ 9523430072 دکتر عربان
۳ 9513430064 دکتر پایدار
۴ 9513430155 دکتر رسول زادگان
۵ 9513430133 دکتر صداقت
۶ 9513430020 دکتر انسان
۷ 9513430166 دکتر رسول زادگان
۸ 9513430177 دکتر ابریشمی
۹ 9513430042 دکتر ابریشمی
۱۰ 9513430097 دکتر نقیب زاده
۱۱ 9523430027 دکتر عربان
۱۲ 9513430100 دکتر بهکمال
۱۳ 9513430111 دکتر قائمی
۱۴ 9513430019 دکتر نقیب زاده
۱۵ 9523430094 دکتر صداقت
۱۶ 9513430053 دکتر کاهانی