قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۱۳۹۵ (بدون استاد راهنما)

دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در جدول زیر آمده است باید مراحل انتخاب استاد راهنما (یعنی تکمیل فرم شماره یک) را برای اساتیدی که ظرفیت دارند مجددا تکرار نمایند و فرم تکمیل شده را تا تاریخ شنبه ۲۹ آبان به دبیر گرایش تحویل دهند. اساتیدی که دارای ظرفیت می باشند در زیر آمده است.

اساتید دارای ظرفیت:

  • خانم دکتر زمردی
  • آقای دکتر سوادی
  • آقای دکتر قائمی
  • آقای دکتر نوری بایگی
  • آقای دکترنوری
ردیفشماره دانشجویی
۱ 9513430075
۲ 9523430141
۳ 9523430152
۴ 9513430031
۵ 9523430050
۶ 9523430107
۷ 9513430122
۸ 9523430038
۹ 9512170
۱۰ 9523430016
۱۱ 9513430188
۱۲ 9523430130
۱۳ 9523430061
۱۴ 9512205
۱۵ 9523430129