برنامه آزمون جامع گروه شبکه

سمانه شریف علی عبدی احمد جواد کاظم علاء ابوصالح تاریخ و ساعت (۱۳۹۵/۰۸/۲۳)
شبکه بیسیم و سیار (دکتر حسینی سنو) * * * ۱۲-۱۴
شبکه های چندرسانه ای (دکتر مهاجرزاده) * * ۱۰-۱۲
سیستم های کامپیوتری امن (دکتر قائمی) * * ۸-۱۰
ارزیابی کارایی (دکتر یغمایی مقدم) * * ۸-۱۰
مباحث پیشرفته در پردازش تکاملی (دکتر روحانی) * * ۱۰-۱۲
ریاضیات پیشرفته در شبکه های ویژه (دکتر مهاجرزاده) * ۱۲-۱۴