قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی ورودی ۹۴

جدول زیر زمان ارائه های سمینارهای دانشجویان را برای روز پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ مشخص کرده است. حضور تمام دانشجویان در تمام ارائه ها الزامی است. خواهشمند است در ارائه ها زمانبندی پانزده دقیقه ای را رعایت فرمایید.

نام دانشجواستاد راهنمااستاد داورزمان ارائه
مهرداد قربانی مقدم دکتر فضل ارثی - دکتر واحدیان دکتر طاهری نیا ۸:۱۵ - ۸:۰۰
فاطمه بامری دکتر پوررضا - دکتر طاهری نیا دکتر فضل ارثی ۸:۳۵ - ۸:۲۰
بهناز الهامی نیا دکتر طاهری نیا - دکتر هراتی دکتر غیاثی ۸:۵۵ - ۸:۴۰
اسماعیل محمدیان دکتر طاهری نیا دکتر صدوقی ۹:۱۵ - ۹:۰۰
مهناز رضوی دکتر طاهری نیا - دکتر صدوقی دکتر فضل ارثی ۹:۳۵ - ۹:۲۰
سید محمد حسینی دکتر طاهری نیا - دکتر صدوقی دکتر منصفی ۹:۵۵ - ۹:۴۰
هادی کلماتی دکتر اکبرزاده دکتر منصفی ۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰
مهدی ابولفضلی اصفهانی دکتر پوررضا دکتر صدوقی ۱۰:۳۵ - ۱۰:۲۰
ویدا عادلی مسبب دکتر فضل ارثی - دکتر هراتی دکتر پوررضا ۱۰:۵۵ - ۱۰:۴۰
فریبا یاری دکتر هراتی - دکتر صدوقی دکتر غیاثی ۱۱:۱۵ - ۱۱:۰۰
حسن حبیبی دکتر غیاثی دکتر هراتی ۱۱:۳۵ - ۱۱:۲۰
حمید مهرزاد دکتر غیاثی دکتر روحانی ۱۱:۵۵ - ۱۱:۴۰