برنامه آزمون جامع کتبی - تاریخ یکشنبه ۲۳ آبان ماه - گرایش نرم افزار

دانشجو ساعت ۰۸:۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ساعت ۱۲:۰۰
صادق صحت بخش معماری سیستمهای موازی (دکتر نوری) آزمون نرم‌افزار (دکتر پایدار) طراحی نرم افزارهای مطمئن (دکتر صداقت)
سید سعید پورمرزونی طراحی الگوریتم‌های پیشرفته (دکتر نوری بایگی) مباحث پیشرفته در زبانهای برنامه نویسی موازی (دکتر سوادی) بازیابی پیشرفته اطلاعات(دکتر انسان)
فائزه رمضانی طراحی الگوریتم‌های پیشرفته (دکتر ابریشمی) سیستم عامل پیشرفته (دکتر نقیب زاده) بازیابی پیشرفته اطلاعات (دکتر انسان)
اشرف اسادات حیدری مباحث پیشرفته در مهندسی نرم‌افزار (دکتر عربان) سیستمهای توزیع شده (دکتر ابریشمی) طراحی نرم افزارهای مطمئن (دکتر صداقت)
مهسا خراسانی موتورهای جستجو و وب کاوی (دکتر کاهانی) مباحث پیشرفته در پردازش تکاملی (دکتر روحانی) بازیابی پیشرفته اطلاعات (دکتر انسان)