برنامه آزمون جامع کتبی گرایش هوش مصنوعی تاریخ یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵

نام درس نام استاد ساعت عطیه غریب نسیبه رادی راز مریم برادران الهه ایمانی نبی الله رضوانی سعید زاهدی
یادگیری تقویتی دکتر نقیبی سیستانی ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ *
مباحث پیشرفته در پردازش تصویر دکتر سعادتمند ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ * *
مباحث پیشرفته در بینایی ماشین دکتر صدوقی ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ * *
شناسایی آماری الگو دکتر صدوقی ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ *
منطق فازی دکتر اکبرزاده ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ *
مباحث پیشرفته در پردازش تکاملی دکتر روحانی ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ *
تحقیق در عملیات پیشرفته دکتر عفتی ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ * *
پردازش تصویر دکتر پوررضا ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ *
بینایی کامپیوتر دکتر پوررضا ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ *
یادگیری ماشین دکتر منصفی ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ * *
نظریه یادگیری دکتر منصفی ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ *
نظریه گراف دکتر میرزاوزیری ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ *
گرافهای احتمالی دکتر هراتی ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ *
تئوری اطلاعات و کدینگ دکتر واحدیان ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ *