قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش شبکه ورودی ۹۴

جدول زیر زمان ارائه های سمینارهای دانشجویان را برای روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ مشخص کرده است. محل برگزاری دفتر گروه کامپیوتر است.

نام دانشجواستاد راهنمااستاد داورزمان ارائه
فاطمه مسعودی پور دکتر صداقت دکتر مهاجرزاده ۰۹:۴۵
محمد بهان دکتر سوادی دکتر امین طوسی ۰۹:۴۵
نعمت الله بیابانی دکتر حسینی دکتر یغمایی ۱۵:۰۰
سمیه بهدانی دکتر مهاجرزاده دکتر یغمایی ۱۵:۱۵
یعرب عبدالله دکتر حسینی - دکتر مهاجرزاده دکتر یغمایی ۱۵:۳۰
اسماعیل شریفی دکتر یغمایی دکتر حسینی ۱۵:۴۵
حیدر ساعدی دکتر مهاجرزاده دکتر حسینی ۱۶:۰۰
حسین محمدی دکتر حسینی دکتر مهاجرزاده ۱۶:۱۵
احمد موسوی دکتر حسینی دکتر مهاجرزاده ۱۶:۳۰
سعیده آهنگری دکتر یغمایی - دکتر مهاجرزاده دکتر امین طوسی ۱۶:۴۵
بهروز ذوالفقاری دکتر ابریشمی دکتر یغمایی ۱۷:۰۰
علیرضا نظری دکتر حسینی دکتر امین طوسی ۱۷:۰۰
میلاد داوری دکتر امین طوسی دکتر حسینی ۱۷:۱۵