برنامه زمانبندی آزمون جامع شفاهی گرایش هوش مصنوعی روز یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

 

الهه ایمانی

(ساعت ۰۸:۰۰)

نسیبه رادی راز

(ساعت ۰۹:۰۰)

سعید زاهدی

(ساعت ۰۹:۰۰)

مریم برادران خلخالی

(ساعت ۰۹:۳۰)

موسوی

(ساعت ۱۲:۰۰)

عطیه غریب

(ساعت ۱۳:۰۰)

دکتر میرزاوزیری *
دکتر سعادتمند * *
دکتر پوررضا * * *
دکتر نقیبی سیستانی *
دکتر اکبرزاده *
دکتر هراتی *
دکتر منصفی * * *
دکتر روحانی *
دکتر صدوقی * * *
دکتر واحدیان *
دکتر عفتی *