مسابقه برترین ارائه های نوآورانه-پژوهشی در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر به انجمن علمی گروه کامپیوتر مراجعه کنید.

Research-Weak