مهلت تحویل مستندات کتبی سمینار (گزارش سمینار) تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ تمدید شد. همچنین زمان ارائه شفاهی سمینار به هفته اول اسفند ۱۳۹۵ تغییر کرد.