قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۵ (تکمیل ظرفیت)

دانشجویانی که نیمسال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۵ترم اول آنها می‌باشد باید دروس زیر را برای ترم اول خود انتخاب کنند:

۱- مهندسی نرم افزار پیشرفته

۲- طراحی الگوریتم پیشرفته

۳- الگوریتم های تقریبی

همچنین برای تعیین استاد راهنمای خود باید به اساتیدی که دارای ظرفیت می باشند و اسامی‌شان در زیر آورده شده است (به ترتیب حروف الفبا) مراجعه نمایند. (مهلت ۱۹ فروردین)

  • خانم دکتر بهکمال
  • خانم دکتر زمردی
  • آقای دکتر سوادی
  • آقای دکتر قائمی
  • آقای دکترنوری