قابل توجه دانشجویان عراقی گرایش نرم افزار

دانشجویانی که گزارش کتبی سمینار خود را تحویل داده اند پس از هماهنگی با استاد راهنمای خود و استاد داور سمینار، ارائه شفاهی خود را در زمان مشخص شده انجام دهند. مهلت انجام ارائه شفاهی تا چهارشنبه ۱۱ یازدهم اسفندماه می‌باشد. برای ارائه‌هایی که دیرتر انجام گردد به ازاء هر هفته تاخیر، ۲۵ صدم نمره از نمره سمینار کسر می گردد.