تمرکز دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۳

شماره دانشجویی و تمرکز انتخابی دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۳ مشخص شده است و از اینجا قابل دریافت است.