زمان امتحان کتبی امتحان جامع دکتری یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ و زمان امتحان شفاهی یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ می باشد. جزئیات بعدا اعلام می شود. در ضمن دانشجویان باید تا دوشنبه ۱۱ اردیبهشت کارنامه تحصیلی‌ و مدرک زبان‌شان که به امضای استاد راهنمایشان رسیده است را به دبیر گرایش تحویل دهند.