به اطلاع كليه پذيرفته شدگان دوره دكتری ۹۶ استعداد درخشان می رساند زمان مصاحبه شنبه ۱۳ خردادماه ساعت ۸ صبح می باشد.