جلسه آشنایی با فرآیند کارآموزی روز شنبه ۳ تیرماه ساعت ۱۱ در کلاس B35 برگزار می شود.