دانشجویانی که هنوز پیشنهاده مصوب ندارند حداکثر تا ۱۱ شهریور ماه پیشنهاده خود را به دبیران گرایش تحویل دهند. و به نحوی که حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه  پیشنهاده مصوب داشته باشند.

تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر