جلسه آشنايي با همكاران گرايش و آيين نامه هاي آموزشي در تاريخ دوشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.