جلسه آشنايي با همكاران گرايش و آيين نامه هاي آموزشي در تاريخ يكشنبه 16 مهرماه ساعت 12 تا 14 در آمفي تاتر برگزار ميگردد.