زمان امتحان کتبی امتحان جامع دکتری یکشنبه 21 آبان 1396 و زمان امتحان شفاهی یکشنبه 5 آذر 1396 می‌باشد. دانشجویان متقاضی باید تا چهارشنبه 3 آبان 1396 کارنامه تحصیلی‌ تایید شده توسط استاد راهنما و کاربرگ اعلام آمادگی آزمون جامع را تکمیل نموده و به دبیر گرایش تحویل دهند.