کلیه دانشجویان  که  درس سمینار را دارند باید گزارش کتبی خود را که به تایید استاد راهنما رسیده  تا روز یکشنبه 30 مهرماه به دبیرگرایش تحویل دهند (گرایش شبکه به آقای دکتر مهاجرزاده تحویل داده شود).