به پيوست نامه مديرعامل شركت ايزايران درخصوص بكارگيري نخبگان وظيفه و همكاران تحقيقاتي با شركت ايزايران در قالب طرح كسر خدمت سربازي قرار داده شده است.

از اینجا مشاهده کنید.