شیوه نامه دكتري گروه مهندسي كامپيوتر در هفت بخش به همراه كاربرگ هاي مربوطه در شوراي تحصيلات تكميلي مركزي گروه مهندسي كامپيوتر در تاریخ 1395/12/8 تصويب گرديد و از ابتداي سال تحصيلي 96 تمام مستندات قديمي مرتبط با اين فرايند بي اعتبار بوده و اين شيوه نامه به همراه كاربرگ ها و نامه هاي پيوست آن براي همه ي دانشجويان دكتري گروه لازم الاجرا است